DIDAKTIK

Sprogheltene er et bud på et moderne læremiddel til arbejdet med dansk stavning og grammatik.

MODERNE SPROGSYN

Den sproglige træning bør aldrig læres for sin egen skyld. Formålet er altid, at eleverne skal bruge og producere sprog selv. Det indebærer også, at man så vidt muligt bør arbejde med relevante, autentiske tekster, så man møder og arbejder med “rigtigt” sprog frem for fx konstruerede, løsrevne sætninger. Det funktionelle sprogsyn nævnes eksplicit i faghæftet for dansk, og her uddybes det også, hvordan sproget bør anskues som “en mangfoldig ressource til at skabe mening i forhold til andre mennesker”. Når opgaverne i læremidlet er funderet i dette sprogsyn, giver det dig som lærer flere muligheder for at bruge øvelserne i den øvrige undervisning, og det skulle gerne blive sjovere og mere motiverende for eleverne, når de ikke blot skal terpe grammatikken i løsrevne sætninger.

Superkræfter i dansk

Med Sprogheltene vil vi gerne gøre dansk stavning og grammatik vedkommende og sjovt for eleverne. Ved at præsentere ordklasserne som superhelte og lade eleverne selv indgå i universet ved at skulle løse opgaver, lave tegninger og høre sange baseret på superhelteuniverset ønsker vi at stimulere elevernes fantasi og kreativitet, og så er en klar bagtanke også, at vi forhåbentlig med superhelte-visualiseringen kan få eleverne til på en anderledes og sjov måde at huske og skelne mellem ordklasserne. Læremidlet sigter dog også til at understøtte elevernes skrivefærdigheder og almene dannelse ved fx at benytte (gendigtede) kanontekster, arbejde med talemåder, strategier til at søge informationer på nettet, frie skriveopgaver mv.

Aktiviteter, bevægelse og lege

Sprogheltene er udviklet, så det kan tjene flere arbejdsformer. Eleverne kan arbejde individuelt og på egen hånd fordybe sig i læremidlets øvelser, tekster, videoer og historier. Hæftet lægger dog også i høj grad op til gruppearbejde, enten arbejde parvis med en grammatikmakker eller i mindre grupper. I den tilhørende lærerguide finder du forslag til klasseaktiviteter og lege, så du kan aktivere eleverne på en sjov (men faglig) måde.

Evaluering og progression

Læremidlets øvelser, forklaringer og videoer er udviklet, så øvelserne og emnerne stilladseres med henblik på en naturlig progression og støtte i arbejdet. For at motivere eleverne skal øvelserne for hver elev ideelt set være i elevens “udviklingszone”. Eleverne kan finde hjælp i vores korte animerede forklaringsvideoer, og i ekstramaterialet kan man finde ekstraopgaver til elever, der har brug for ekstra træning i fx bestemte staveområder. De tilknyttede diktater findes desuden i tre sværhedsgrader, så eleverne kan arbejde med velegnede staveord.

Fagligt indhold

Læremidlets faglige indhold og progression er udviklet på baggrund af forskning i sprogtilegnelse og staveudvikling samt på baggrund af læreres erfaringer og forslag. Men læremidlet understøtter ligeledes elevens arbejde med kompetenceområderne i Fælles Mål. Det gælder inden for læsning (afkodning og sprogforståelse), fremstilling (fremstilling og korrektur) samt kommunikation (sproglig bevidsthed).

Grammatik
(og superhelte)

Eksplicit undervisning i grammatik giver eleverne et metasprog, et sprog til at tale om sproget. Men grammatikundervisningens formål er ikke at lære bøjningsformerne for deres egen skyld, men for at eleverne kan overføre deres viden om grammatikken til deres egne tekster og deres eget sprog. Dette er netop den grundlæggende idé med læremidlets didaktiske tilgang. Grammatikken præsenteres derfor også i forbindelse med relevante og sjove tekster, og eleverne skal selv producere sprog. Sprogsynet kommer også til udtryk i valget af ordklasser, der netop er udvalgt med tanke på, hvilke ordklasser eleverne får brug for i arbejdet med selv at skrive. I hæftet har hver ordklasse desuden sin egen superhelt, der præsenteres i en kort animeret video. Det kan være med til at gøre det sjovere og nemmere for eleverne at huske og kende forskel på ordklasserne.

Staveforløb og stavetrin

Der er udbredt enighed om, at målrettet undervisning i stavning gavner elever og ordblinde. Sprogheltene indeholder et komplet staveforløb baseret på forskningen i børns staveudvikling samt staverelaterede mål for klassetrinene i Fælles Mål. For at understøtte en mere moderne, induktiv og kontekstorienteret staveundervisnig er læremidlet et integreret materiale med både stavning, grammatik og diktater baseret på varierede tekster, videoer og lyd. Dansk skriftsprog bygger på fire principper, der trinvist skal læres. Træningshæfterne tager udgangspunkt i disse trin i staveforløbene, så eleverne går fra den mere lydrette stavning til udnyttelse af morfemer og lydfølgeregler.

Et SJOVT SUPERhelteunivers

NØRRE NEKSUS

Velkommen til Nørre Neksus. En travl storby, hvor der altid er gang i den. I byens lokale skole går en gruppe unge, der har helt særlige superkræfter! Heltene hjælper, når kriminelle eller onde skurke slår til.

01
SPROGHELTE

Sprogheltene er egentlig helt almindelige unge, der går i den lokale skole. Men de har også nogle helt utrolige superkræfter, der gør det muligt for dem at hjælpe med at fange byens skurke.

02
SKURKE

Borgerne i Nørre Neksus er godt trætte af byens skurke! Hver gang de tror, at tiden er kommet til fred og ro, viser det sig, at en ny superskurk nok en gang har ondsindede planer om at genere byens driftige borgere.

03